Udstillingsvedtægter

Ringkøbing-Skjern Fugleforening

Stiftet 19. maj 1998

§ 1 TILMELDING
Stk. 1 Tilmeldingen sker som hovedregel skriftligt på særlige tilmeldingsblanketter, som udsendes af
foreningen. Blanketterne kan være fotokopier af originalen. Tilmeldingen foregår til formanden
for udstillingsudvalget eller en anden udvalgt person. Ved evt. telefonisk tilmelding tages der
forbehold for evt. skrive/hørefejl og er alene tilmelders ansvar.
Stk. 2 Udstillingsberettigede er de, der på udstillingstidspunktet opfylder foreningens gældende regler og
love. Evt. afvisning foretages af bestyrelsesrepræsentant på udstillingen og evt. klage over
afvisningen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage efter udstillingens ophør.


§ 2 INDLEVERING
Stk. 1 Fuglene skal indleveres på det af udstillingsudvalgets angivne tidspunkt.
Stk. 2 Burnumre på udstillingen udleveres ved indlevering af fuglene.
Stk. 3 Syge fugle, deforme fugle, uselvstændige unger samt bastarder vil blive afvist af
udstillingsudvalget i samråd med formanden. Udstillingsgebyr tilbagebetales ikke.

§ 3 UDSTILLINGSBURE / SPECIALBURE
Stk. 1 Der udstilles i de af foreningen opstillede bure og volierer.
Stk. 1a Der anvendes egne, velegnede foder- og vandskåle.
Stk. 1b Udstiller må gerne udsmykke yderligere med bunddække og grene, men det må ikke forhindre
bedømmelse af fuglene.
Stk. 2 Kulturfugle (§7 klasse B) udstilles i udstillers egne, godkendte bure.
Stk. 2a Bundlaget i egne bure skal bestå af enten hvidt, rent sand eller frø.
Stk. 2b Der skal anvendes godkendt pumpeglas til drikkevand.
Stk. 2c Udstillingsnummeret anbringes på burets forside, nederst i venstre hjørne.
Stk. 3 I de øvrige udstillingsbure/volierer anvendes der egne, velegnede foder- og vandskåle.
Udstiller må gerne selv udsmykke yderligere med bunddække og grene, dog ikke, så det
forhindrer bedømmelsen af fuglene.

 

§ 4 PASNING OG FODRING
Stk. 1 Udstiller må selv sikre sig, at vedkommendes fugle har frø og vand ved indlevering af fuglene.
Stk. 2 Udstillingsudvalget sørger under resten af udstillingen for fodring og vanding. Er der fugle, der
fodres med specialfoder, er det udstillers ansvar at få fodret/vandet.
Stk. 3 Udstilling af fugle er under udstillingen ejerens eget ansvar.
Stk. 3a Hvis udstiller selv ønsker at fodre egne fugle, skal dette oplyses på tilmeldingsblanketten.

§ 5 BEDØMMELSE
Stk. 1 Under bedømmelsen har kun, de af udstillingsudvalget eller formanden udpegede personer,
adgang til udstillingslokalerne.
Stk. 1a Under bedømmelse af klasse B fugle kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at udstillerne kan
overvære bedømmelsen.
Stk. 2 Alle kvalificerede fugle indstilles af dommerne, som udstillingsværdige efter de beskrevne regler.
(se § 9)
Stk. 3 En bedømmelse kan ikke omstødes på udstillingen og beror alene på dommerens vurdering.

§ 6 BETALING
Stk. 1 Der betales udstillingsgebyr. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Gebyret betales også for
ikke mødte tilmeldte fugle.
Stk. 2 Betalingen sker ved indleveringen.

§ 7 UDSTILLINGSKLASSER
A - Opdrætsklasse i følgende grupper:
1) Græsparakitter.
2) Australske parakitter.
3) Papegøjer og parakitter, øvrige verden
4) Dværg- og spurvepapegøjer
5) Undulater - ikke enkeltbedømmelse
6) Tropefugle
7) Vagtler, Trope- og Frugtduer
Under denne gruppe hører forældrefugle med unger eller unger alene. Unger max. 14 mdr. gamle
Der er ikke krav om fast årsring.
OBS! Unger opdrættet ved hjælp af ammefugle, håndopmadning eller maskinudrugning kan ikke tilmeldes
i opdrætsklassen. De henvises til klasse C.
B - Kulturfugle i følgende grupper:
8) Undulater - Standard (Tidligere kaldet Engelske)
9) Undulater - Australske (Tidligere kaldet "Almindelige")
10) Kanariefugle - Farve
11) Kanariefugle - Figur
12) Zebrafinker
13) Mågefinker og Risfugle
Disse fugle udstilles enkeltvis i små bure. Der er ikke krav om fast årsring.
Der er i alle grupper i klasse B tale om unger, der en max. 14 mdr. gamle.
C - Åben klasse - samme grupper som for opdrætsklassen:
Fugle, som har været i udstillerens eje i mindst 3 måneder, samt opdræt som er over 14 mdr. gamle.
Her tilmeldes også håndopmadede unger m.v.

§ 8 UDSTILLERE
Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Fugleforening kan udstille, samt evt. indbudte foreninger.
Ægtefæller eller samlever kan også udstille, men dog under samme medlemsnummer og navn som
ægtefælle/samlever.
Evt. indbudte gæsteudstilleres fugle bedømmes og præmieres særskilt.

§ 9 PRÆMIERING
Stk. 1 I alle grupper udfærdiger dommerne i nummerorden en rangliste over de præmieværdige fugle.
Af disse kan de bedste præmieres med Vandrepokal eller Guld – Sølv – Bronze i form af
foreningens diplom.
Dommerne kan til enhver tid undlade præmiering efter eget skøn, dog ikke i klasse C, åben klasse.
Stk. 2 Vandrepokal uddeles kun i grupperne i opdrætsklasser d.v.s. klasse A og klasse B.
Stk. 3 Vandrepokal uddeles endvidere i klasse A og klasse B til bedste senior opdræt i klassen.
Stk. 4 Sammen med vandrepokalen tildeles foreningens billed-diplom.
Stk. 5 Vandrepokal-Junior tildeles for bedste Juniornummer, hvad enten det er klasse A eller klasse B.
Stk. 6 Vandrepokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den 3 på hinanden følgende år eller vinde den
5 gange i alt i samme klasse.
Stk. 7 Evt. erstatningsnumre f.eks. pga. sygdom i tilmeldte fugle bedømmes, men kan ej præmieres.
Stk. 8 Antal uddelte præmier i en klasse kan max. udgøre 50% af antallet af tilmeldte fugle.
Stk. 9 Vandrepokal til publikumsfavoritten - det bur, som får flest stemmer i publikumsafstemningen.
§ 10 Salg
Stk. 1 Efter bedømmelsen kan man benytte foreningens ”til salg” – skilte og sælge de udstillede
fugle efter udstillingen.
Stk. 2 Fugle, der udbydes til salg på udstillingens fuglemarked skal anbringes i egne af markedsudvalget
godkendte bure. I øvrigt gælder reglerne i § 2 stk. 3 også fugle på fuglemarked.

§ 11 NEDTAGNING OG SALG
Stk. 1 Udstillede fugle må tidligst fjernes, når udstillingen er erklæret lukket.

§ 12 ÆNDRINGER
Forslag til ændringer i udstillingsregler og vedtægter fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 5 mdr. før
den næste udstilling. En ændring kræver 2/3 dels flertal i bestyrelsen.

 

Ovennævnte love og vedtægter er godkendt af bestyrelsen den 28.01.2019 med mindre justering i §9 stk. 3 01.05.2020
Alle tidligere love og vedtægter er hermed sat ud af funktion.