top of page

Udstillingsvedtægter

Ringkøbing-Skjern Fugleforening

Stiftet 19. maj 1998

§ 1   TILMELDING

Stk. 1     Tilmeldingen sker som hovedregel skriftligt på særlige tilmeldingsblanketter, som udsendes af foreningen. Blanketterne kan være fotokopier af originalen. Tilmeldingen foregår til formanden for udstillingsudvalget eller en anden udvalgt person. Ved evt. telefonisk tilmelding tages der forbehold for evt. skrive/hørefejl og er alene tilmelders ansvar.

Stk. 2     Udstillingsberettigede er de, der på udstillingstidspunktet opfylder foreningens gældende regler og love. Evt. afvisning foretages af bestyrelsesrepræsentant på udstillingen og evt. klage over afvisningen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage efter udstillingens ophør.

 

§ 2   INDLEVERING

Stk. 1     Fuglene skal indleveres på det af udstillingsudvalgets angivne tidspunkt.

Stk. 2     Burnumre på udstillingen udleveres ved indlevering af fuglene.

Stk. 3     Syge fugle, deforme fugle, uselvstændige unger samt bastarder vil blive afvist af udstillingsudvalget i samråd med formanden. Udstillingsgebyr tilbagebetales ikke.

 

§ 3   UDSTILLINGSBURE / SPECIALBURE 

Stk. 1     Der udstilles i de af foreningen opstillede bure og volierer.

Stk. 1a   Der anvendes egne, velegnede foder- og vandskåle.

Stk. 1b   Udstiller må gerne udsmykke yderligere med bunddække og grene, men det må ikke forhindre bedømmelse af fuglene.

Stk. 2     Kulturfugle (§7 klasse B) udstilles i udstillers egne, godkendte bure.

Stk. 2a   Bundlaget i egne bure skal bestå af enten hvidt, rent sand eller frø.

Stk. 2b   Der skal anvendes godkendt pumpeglas til drikkevand.

Stk. 2c   Udstillingsnummeret anbringes på burets forside, nederst i venstre hjørne.

Stk. 3     I de øvrige udstillingsbure/volierer anvendes der egne, velegnede foder- og vandskåle.

Udstiller må gerne selv udsmykke yderligere med bunddække og grene, dog ikke, så det forhindrer bedømmelsen af fuglene.

 

§ 4   PASNING OG FODRING

Stk. 1     Udstiller må selv sikre sig, at vedkommendes fugle har frø og vand ved indlevering af fuglene.

Stk. 2     Udstillingsudvalget sørger under resten af udstillingen for fodring og vanding. Er der fugle, der fodres med specialfoder, er det udstillers ansvar at få fodret/vandet.

Stk. 3     Udstilling af fugle er under udstillingen ejerens eget ansvar.

Stk. 3a   Hvis udstiller selv ønsker at fodre egne fugle, skal dette oplyses på tilmeldingsblanketten.

 

§ 5   BEDØMMELSE

Stk. 1     Under bedømmelsen har kun, de af udstillingsudvalget eller formanden udpegede personer, adgang til udstillingslokalerne.

Stk. 1a   Under bedømmelse af klasse B fugle kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at udstillerne kan overvære bedømmelsen.

Stk. 2     Alle kvalificerede fugle indstilles af dommerne, som udstillingsværdige efter de beskrevne regler. (se § 9)

Stk. 3     En bedømmelse kan ikke omstødes på udstillingen og beror alene på dommerens vurdering.

 

§ 6   BETALING

Stk. 1     Der betales udstillingsgebyr. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Gebyret betales også for ikke mødte tilmeldte fugle.

Stk. 2     Betalingen sker ved indleveringen.

 

 

§ 7   UDSTILLINGSKLASSER

 

A - Opdrætsklasse i følgende grupper:

1)                  Græsparakitter.                 

2)                  Australske parakitter.

3)                  Papegøjer og parakitter, øvrige verden

4)                  Dværg- og spurvepapegøjer

5)                  Undulater - ikke enkeltbedømmelse

6)                  Tropefugle

7)                  Vagtler, Trope- og Frugtduer

Under denne gruppe hører forældrefugle med unger eller unger alene. Unger max. 18 mdr. gamle

Der er ikke krav om fast årsring.

OBS! Unger opdrættet ved hjælp af ammefugle, håndopmadning eller maskinudrugning kan ikke tilmeldes i opdrætsklassen. De henvises til klasse C.

 

B - Kulturfugle i følgende grupper:

8)                  Undulater - Standard          (Tidligere kaldet Engelske)

9)                  Undulater - Australske       (Tidligere kaldet "Almindelige")

10)                Kanariefugle - Farve

11)                Kanariefugle - Figur

12)                Zebrafinker

13)                Mågefinker og Risfugle

Disse fugle udstilles enkeltvis i små bure. Kulturfugle udstilles i egne bure.

Der er ikke krav om fast årsring.

Der er i alle grupper i klasse B tale om unger, der en max. 14 mdr. gamle.

 

C - Åben klasse -  samme grupper som for opdrætsklassen:

Fugle, som har været i udstillerens eje i mindst 3 måneder, samt opdræt som er over 18 mdr. gamle.

Her tilmeldes også håndopmadede unger m.v.

 

§ 8   UDSTILLERE

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Fugleforening kan udstille, samt evt. indbudte foreninger.

Ægtefæller eller samlever kan også udstille, men dog under samme medlemsnummer og navn som

ægtefælle/samlever.

Evt. indbudte gæsteudstilleres fugle bedømmes og præmieres særskilt.

 

§ 9  PRÆMIERING

Stk. 1     I alle grupper udfærdiger dommerne i nummerorden en rangliste over de præmieværdige fugle.

Af disse kan de bedste præmieres med Vandrepokal eller Guld – Sølv – Bronze i form af foreningens diplom.

Dommerne kan til enhver tid undlade præmiering efter eget skøn, dog ikke i klasse C, åben klasse.

Stk. 2     Vandrepokal uddeles kun i grupperne i opdrætsklasser d.v.s. klasse A og klasse B.

Stk. 3     Vandrepokal uddeles endvidere i klasse A og klasse B til bedste senior opdræt i klassen.

Stk. 4     Sammen med vandrepokalen tildeles foreningens billed-diplom.

Stk. 5     Vandrepokal-Junior tildeles for bedste Juniornummer, hvad enten det er klasse A eller klasse B.

Stk. 6     Vandrepokalen går videre, indtil den skal erstattes pga. manglende plads til gravering.

              Bestyrelsen afgør, hvornår dette er sket.

              Det medlem, der har vundet pokalen flest gange får i det tilfælde pokalen til ejendom. Er der flere med samme antal vundne gange, går pokalen til den af disse, der har vundet pokalen sidst."

 

Stk. 7     Evt. erstatningsnumre f.eks. pga. sygdom i tilmeldte fugle bedømmes, men kan ej præmieres.

Stk. 8     Antal uddelte præmier i en klasse kan max. udgøre 50% af antallet af tilmeldte fugle. Er der kun udstillet et nr. i en gruppe, skal dette nr.                     præmieres på lige fod med de andre grupper, hvis nummeret er præmieværdigt.

Stk. 9     Vandrepokal til publikumsfavoritten - det bur, som får flest stemmer i publikumsafstemningen.

 

 

§ 10   Salg

Stk. 1     Efter bedømmelsen kan man benytte foreningens ”til salg” – skilte og sælge de udstillede fugle efter udstillingen.

Stk. 2     Fugle, der udbydes til salg på udstillingens fuglemarked skal anbringes i egne af markedsudvalget godkendte bure. I øvrigt gælder reglerne i § 2 stk. 3 også fugle på fuglemarked.

 

 

 

§ 11   NEDTAGNING OG SALG

Stk. 1     Udstillede fugle må tidligst fjernes, når udstillingen er erklæret lukket.

 

 

§ 12  ÆNDRINGER

Forslag til ændringer i udstillingsregler og vedtægter fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 5 mdr. før

den næste udstilling. En ændring kræver 2/3 dels flertal i bestyrelsen.

 

 

Ovennævnte love og vedtægter er godkendt af bestyrelsen den 28.01.2019

- med mindre justering i §9 stk.3 pr. 01.05.2020 og i §9 stk. 6 januar 2022

- med ændring i §7 klasse A og Klasse C samt §9 stk. 8  pr. 15.06.2024

 

Alle tidligere love og vedtægter er hermed sat ud af funktion.

bottom of page