top of page

Foreningsvedtægter

Ringkøbing-Skjern Fugleforening

Stiftet 19. maj 1998

1. NAVN OG HJEMSTED:
Foreningens navn er Ringkøbing-Skjern Fugleforening
Foreningens adresse er formandens adresse.

2. FORMÅL:
Foreningens formål er:
– at skabe kontakt og styrke samarbejdet mellem fuglevenner
– at udbrede kendskabet til de mange fuglearter, der kan holdes i bur og voliere
– at øge forståelsen for fuglenes behov for omhyggelig pleje og velbefindende
– at medvirke til fuglearters bevarelse under beskyttede forhold.

 

3. BESTYRELSEN:
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af:
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer – samt to suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Suppleantens funktionstid er et år. Genvalg kan finde sted med suppleantens accept. Såfremt der fremkommer stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, herunder valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær

  1. Funktionstiden for bestyrelsen er to år. Hvert år – ved den ordinære generalforsamling – fratræder tre bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted

  2. Bestyrelsen tager selv bestemmelse om afholdelse af arrangementer og fastsætter de nærmere regler herfor.

  3. Der føres protokol over følgende møder: Generalforsamling, medlemsmøder og bestyrelsesmøder.

  4. Formand, næstformand og kasserer skal være tre forskellige medlemmer af bestyrelsen.

  5. Der kan ikke vælges flere fra samme husstand til bestyrelsen.

 

4. REVISORER:
Hvert år på generalforsamlingen vælges en revisor samt en revisorsuppleant.
Genvalg kan finde sted.

 

5. UDVALG:

  1. Udstillingsudvalg: Bestyrelsen udpeger en ”tovholder”, der sørger for nedsættelse af en projektgruppe til gennemførelse af foreningens udstilling.

  2. Markedsudvalg: Bestyrelsen udpeger en ”tovholder”, der sørger for nedsættelse af en projektgruppe til gennemførelse af foreningens fuglemarked.

  3. Lokal første opdræt: Bestyrelsen udpeger en ”tovholder”, der sørger for nedsættelse af en projektgruppe til gennemførelse af foreningens lokale førsteopdræt. Opdrætskonsulenternes arbejde udføres i.h.t. reglerne om lokal første opdræt fra LDF. Opdrætskonsulenterne kan til enhver tid supplere sig med medlemmer, der besidder specialviden.

 

6. MEDLEMMER:
Enhver person, der har fugle som interesse, kan blive medlem.
Samlever/ægtefælle kan få et tillægsmedlemskab med samme rettigheder, men til samme pris som juniorkontingent. Prisen betinger at man bor på samme adresse. Der leveres dog kun et foreningsblad pr. adresse bortset fra evt. junior, der vil få eget blad.
Ved medlemskab med 2 navne på samme medlemsnummer er det første navn, der oppebærer stemme- og udstiller retten.
Finder en bestyrelse imidlertid, at en persons optagelse vil virke skadende på foreningens omdømme – samt ro og orden i denne, kan der nægtes optagelse i foreningen.
I særlige tilfælde kan optagelse forelægges på førstkommende generalforsamling, der så må træffe beslutningen.
Skader et medlem foreningens omdømme, kan det ekskluderes – ved at bestyrelsen forelægger forholdet på  førstkommende generalforsamling, som så træffer beslutningen.

 

7. KONTINGENT:
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen. Kontingentet betales forud.
Juniorkontingentet omfatter unge under 18 år.
Har et medlem ikke betalt 1 måned efter årets medlemskabs slutning, bliver medlemmet slettet og kan – kun med bestyrelsens enstemmige vedtagelse – genoptages. Der betales da fuldt kontingent.

 

8. REGNSKABET:
Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December. Regnskabet skal revideres af revisoren mindst 1 gang årligt, eller når denne skønner det nødvendigt. Den ene gang lige før den ordinære generalforsamling.
Hele foreningens regnskab er underlagt kassereren.
Foreningens midler skal henstå i bank eller sparekasse under foreningens navn og kan kun hæves af kassereren, når denne har bestyrelsens samtykke. Kassereren må dog ligge inde med en beholdning.

 

9. TEGNING OG HÆFTELSE:
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

10. GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært i februar –
med følgende dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Fremlæggelse af protokol
4.   Fremlæggelse af regnskab
5.   Indkomne forslag
6.   Kontingent for næste år
7.   Valg af bestyrelse
8.   Valg af bestyrelsessuppleant
9.   Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

 

Generalforsamlingen skal skriftligt meddeles medlemmerne med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Foreliggende sager vedrørende foreningen afgøres ved simpel stemmeflertal af fremmødte medlemmer.
Ved ændring i vedtægterne skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for ændringen.
Forslag til generalforsamlingen kan indgives skriftlig af ethvert medlem og skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest 8 dage efter generalforsamlingen.

 

11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 25% af samtlige medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsender ønske herom med dagsorden, eller når et flertal af  bestyrelsen finder det påkrævet

 

12. OPLØSNING AF FORENINGEN:
Hvis opløsning af foreningen skal finde sted, skal mindst 75% af samtlige medlemmer skriftligt indgive begæring herom på en generalforsamling. Har medlemmerne på generalforsamlingen besluttet at opløse foreningen, skal formue og aktiver gå til foreningen  Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Rev. 6 – 09. februar 2015

bottom of page